Skiltforskriften

Norsk Lovtidend › Forskrift

Linked as:

Summary


Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften). (SD)

See the full content of this document

Extract


Skiltforskriften

INNHOLD

Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften).

Kapittel 1. Innledning

§ 1. Innledende bestemmelser

§ 2. Gyldighet, virkeområde m.m.

Kapittel 2. Fareskilt

§ 3. Alminnelige bestemmelser

§ 4. De enkelte fareskilt

Kapittel 3. Vikeplikt- og forkjørsskilt

§ 5. Alminnelige bestemmelser

§ 6. De enkelte vikeplikt- og forkjørsskilt

Kapittel 4. Forbudsskilt

§ 7. Alminnelige bestemmelser

§ 8. De enkelte forbudsskilt

Kapittel 5. Påbudsskilt

§ 9. Alminnelige bestemmelser

§ 10. De enkelte påbudsskilt

Kapittel 6. Opplysningsskilt

§ 11. Alminnelige bestemmelser

§ 12. De enkelte opplysningsskilt

Kapittel 7. Serviceskilt

§ 13. Alminnelige bestemmelser

§ 14. De enkelte serviceskilt

Kapittel 8. Vegvisningsskilt

§ 15. Alminnelige bestemmelser

§ 16. De enkelte vegvisningsskilt

Kapittel 9. Underskilt

§ 17. Alminnelige bestemmelser

§ 18. De enkelte underskilt

Kapittel 10. Markeringsskilt m.m.

§ 19. Alminnelige bestemmelser

§ 20. De enkelte markeringsskilt m.m.

Kapittel 11. Vegoppmerking

§ 21. Alminnelige bestemmelser

§ 22. De enkelte linjer og symboler

Kapittel 12. Trafikklyssignaler og anvisning gitt av politiet

§ 23. Alminnelige bestemmelser - trafikklyssignal

§ 24. De enkelte signaler

§ 25. Anvisning gitt av politiet

Kapittel 13. Skiltmyndigheter m.m.

§ 26. Myndighet for fartsgrenser m.m.

§ 27. Myndighet for forkjørsveg, motorveg m.m.

§ 28. Myndighet for trafikkregulerende skilt

§ 29. Myndighet for andre offentlige trafikkskilt

§ 30. Myndighet for trafikklyssignal og vegoppmerking

§ 31. Overprøving av skiltvedtak m.m.

Kapittel 14. Midlertidig skilting m.m. ved varsling av arbeid og tilstelninger på offentlig veg

§ 32. Alminnelige bestemmelser

§ 33. Ansvar

§ 34. Sanksjoner

Kapittel 15. Særlige bestemmelser

§ 35. Tekniske bestemmelser (normaler) m.m.

§ 36. Vedtak, skiltregister

§ 37. Alminnelige bestemmelser om dekking av skiltutgifter

§ 38. Generelt om dekking av utgifter til serviceskilting, virksomhetsvisning og skilting ved tilstelninger

§ 39. Egenandel for serviceskilt og virksomhetsvisning med servicesymbol

§ 40. Egenandel for annen virksomhetsvisning

§ 41. Betaling av egenandel

§ 42. Ny egenandel ved endring av eksisterende skilt

§ 43. Kostnader for skilting ved tilstelninger

§ 44. Unntak fra § 38 - § 43

§ 45. Trafikkskilting for private veger

§ 46. Utfyllingsbestemmelser, unntak

§ 47. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser m.m.

Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften).

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 7. oktober 2005 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 5, § 6 og § 43, jf. delegeringsvedtak 17.

mars 1967 nr. 3462.

Kapittel 1. Innledning

§ 1. Innledende bestemmelser

1. Offentlige trafikkskilt, vegoppmerkinger og trafikklyssignaler er de skilt, oppmerkinger og signaler som fremgår av denne forskrift, med utforming,

farge og betydning som fastsatt her.

2. Det er forbudt å feste til skilt eller til annen offentlig trafikkontrollinnretning noe som ikke gjelder skiltets eller innretningens formål.

3. Definisjonene i trafikkreglene og i forskriftene om tekniske krav til kjøretøy gjelder for denne forskrift dersom ikke annet er uttrykkelig fastsatt.

Det samme gjelder bestemmelsene i trafikkreglene om hvem som regnes som kjørende og gående.

4. Denne forskrift gjelder så langt den passer også for fører av sporvogn.

§ 2. Gyldighet, virkeområde m.m.

1. Offentlig trafikkskilt, vegoppmerking og trafikklyssignal er gyldig bare når de er plassert etter vedt...

See the full content of this document


ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Norway

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company