Kommissionens afgørelse af 6. april 2010 om ændring af beslutning 2009/296/EF om indførelse af et særligt kontrol- og inspektionsprogram med henblik på genopretning af almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet (meddelt under nummer K(2010) 2060)

 
FREE EXCERPT

L 89/20 Den Europæiske Unions Tidende 9.4.2010

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 6. april 2010

om ændring af beslutning 2009/296/EF om indførelse af et særligt kontrol- og inspektionsprogram med henblik på genopretning af almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet

(meddelt under nummer K(2010) 2060)

(2010/210/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af

20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik

( 1 ), særlig artikel 95, og ud fra følgende betragtninger:

(1) Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) vedtog i 2006 en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet (ICCAT-henstilling 06-05), som trådte i kraft den 13. juni 2007. Denne genopretningsplan blev indarbejdet i fællesskabslovgivningen ved Rådets forordning (EF) nr. 1559/2007

( 2

).

(2) Den 24. november 2008 vedtog ICCAT henstilling 08-05 om ændring af henstilling 06-05. Denne henstilling blev indarbejdet i fællesskabslovgivningen ved Rådets forordning (EF) nr. 302/2009 af 6. april 2009 om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, om ændring af forordning (EF) nr. 43/2009 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1559/2007

( 3 ).

(3) For at sikre en vellykket gennemførelse af ICCAT-henstilling 08-05 var der behov for et særligt kontrol- og inspektionsprogram. Ved beslutning 2009/296/EF

( 4 )

blev der derfor oprettet et særligt kontrol- og inspektionsprogram for en toårsperiode (15. marts 2009 til

15. marts 2011).

(4) I bilag I til beslutning 2009/296/EF bør afsnittet med overskriften »Inspektionsopgaver« ajourføres, så det afspejler bestemmelserne i forordning (EF) nr. 302/2009.

(5) ICCAT-Kommissionen besluttede på sit årlige møde i november 2009 at forbedre effektiviteten af de inspektioner, som udføres i henhold til ICCAT-ordningen for international inspektion, og vedtog med dette for øje et nyt format for inspektionsrapporter.

(6) Beslutning 2009/296/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7) De foranstaltninger, der er nævnt i denne afgørelse, er blevet fastsat i samarbejde med de berørte medlemsstater.

(8) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Fiskeri og...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL