Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 81/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag VI (Social sikring) til EØS-aftalen

 
FREE EXCERPT

L 291/42 Den Europæiske Unions Tidende 31.10.2013

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 81/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag VI (Social sikring) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR -

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionens forordning (EU) nr. 1224/2012 af

18. december 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004

( 1

) skal indarbejdes i EØS-aftalen

(2) Bilag VI til EØS-aftalen bør derfor ændres -

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende led indsættes i punkt 1 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004) og punkt 2 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009) i bilag VI til EØS-aftalen:

»- 32012 R 1224: Kommissionens forordning (EU) nr. 1224/2012 af 18. december 2012 (EUT L 349 af

19.12.2012, s. 45).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 1224/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL