Kommissionens forordning (EF) nr. 112/2006 af 23. januar 2006 om ændring af de eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 93/2006

 
FREE EXCERPT

L 19/6 Den Europæiske Unions Tidende 24.1.2006

DA

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 112/2006

af 23. januar 2006

om ændring af de eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand, der erfastsat ved forordning (EF) nr. 93/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det EuropæiskeFællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),

særlig artikel 27, stk. 5, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker iuforarbejdet stand er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 93/2006 (2).

(2) Da de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikketråder over, er meget forskellige fra dem, der fandtespå tidspunktet for vedtagelsen af forordning (EF)nr. 93/2006, bør disse restitutioner ændres -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i forordning (EF) nr. 1260/2001 fastsatte eksportrestitutioner for de produkter, som omhandles i artikel 1, stk. 1, litraa), i forordning (EF) nr. 93/2006, i uforarbejdet stand og ikkedenaturerede, ændres til de beløb, der er angivet i bilaget tilnærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2006.

På Kommissionens vegneMariann FISCHER BOELMedlem af Kommissionen

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionensforordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2) EUT L 15 af 20.1.2006, s. 37.

24.1.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 19/7

BILAG

ÆNDREDE BELØB FOR EKSPORTRESTITUTIONER FOR HVIDT SUKKER OG RÅSUKKER I UFORARBEJDETSTAND, DER SKAL ANVENDES FRA 24. JANUAR 2006 (a)

Produktkode Bestemmelsessted Måleenhed Restitutionsbeløb

1701 11 90 9100 S00 EUR/100 kg 26,32 (1)

1701 11 90 9910 S00 EUR/100 kg 26,32 (1)

1701 12 90 9100 S00 EUR/100 kg 26,32 (1)

1701 12 90 9910 S00 EUR/100 kg 26,32 (1)

1701 91 00 9000 S00 EUR/1 % saccharose × 100 kg produktnetto 0,2861

1701 99 10 9100 S00 EUR/100 kg 28,611701 99 10 9910 S00 EUR/100 kg 28,611701 99 10 9950 S00 EUR/100 kg 28,61

1701 99 90 9100 S00 EUR/1 % saccharose × 100 kg produktnetto 0,2861

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL