Kommissionens forordning (EU) nr. 599/2010 af 8. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1077/2008 om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger og om teledetektionsmetoder og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1566/2007

 
FREE EXCERPT

DA

9.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 174/1

II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 599/2010

af 8. juli 2010

om ændring af forordning (EF) nr. 1077/2008 om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger og om teledetektionsmetoder og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1566/2007

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 af

21. december 2006 om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger og om teledetektionsmetoder

( 1 ), særlig artikel 5, og ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 fastsættes der nærmere bestemmelser for de formater, som de kompetente nationale myndigheder skal anvende ved udveksling af oplysninger med henblik på kontrol og inspektion.

(2) Anvendelsen af det format, der er fastlagt i bilaget til den nugældende version af Kommissionens forordning (EF) nr. 1077/2008 af 3. november 2008 om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger og om teledetektionsmetoder og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1566/2007

( 2 ), og den seneste udvikling i medlemssta terne har vist, at dette format bør forbedres yderligere for at sikre gensidigt kompatibel dataudveksling efter det fastlagte XML-format. Det er derfor nødvendigt at erstatte bilaget med et nyt bilag.

(3) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur -

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 1077/2008

I forordning (EF) nr. 1077/2008 foretages følgende ændringer:

Bilaget erstattes af bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2010.

På Kommissionens vegne José Manuel BARROSO

Formand

( 1 ) EUT L 409 af 30.12.2006, s. 1, som ændret ved EUT L 36 af

8.2.2007, s. 3.

( 2 ) EUT L 340 af 22.12.2007, s. 46.

L 174/2 Den Europæiske Unions Tidende 9.7.2010

BILAG

»BILAG

( 1 )

FORMAT TIL UDVEKSLING AF ELEKTRONISKE OPLYSNINGER

Tabeloversigt over de forskellige former for meddelelser

Nr. Navn på element eller attribut Kode Beskrivelse og indhold

1 OPS-ELEMENT OPS Meddelelseselement: Dette er det overordnede niveau for alle meddelelser, der sendes til webtjenesten. OPS-elementer skal omfatte et af underelementerne DAT, RET, DEL, COR, QUE eller RSP.

2 Bestemmelsesland AD Meddelelsens bestemmelsesland (alfa-3-ISO-landekode) C

3 Afsenderland FR Land, der fremsender data (alfa-3-ISO-landekode) C

4 Meddelelsesnummer ON Entydigt identifikationsnummer, som afsenderen sammensætter efter følgende format: (AAAÅÅÅÅMMDD999999)

C

7 Test flag TS Angiv »1«, hvis meddelelsen skal betragtes som en test O

8 Datatransmission DAT (Se oplysninger om underelementer og attributter til DAT) CIF

9 Kvittering RET (Se oplysninger om underelementer og attributter til RET) CIF

10 Sletning DEL (Se oplysninger om underelementer og attributter til DEL) CIF

11 Rettelse COR (Se oplysninger om underelementer og attributter til COR) CIF

12 Forespørgsel QUE (Se oplysninger om underelementer og attributter til QUE) CIF

13 Svar RSP (Se oplysninger om underelementer og attributter til RSP) CIF

14

15 Datatransmission DAT Transmission af logbog eller salgsnota til en anden medlemsstat

16 ERS-meddelelse ERS Omfatter alle relevante ERS-data, dvs. hele meddelelsen C

17

18 Sletning DEL Meddelelse, hvori modtagermedlemsstaten anmodes om at slette tidligere sendte data

19 Recordnummer RN Recordnummer på den meddelelse, som skal slettes

(AAAÅÅÅÅMMDD99999999)

( 1

) Dette bilag erstatter bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1566/2007 om fastlæggelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1966/2006 om elektronisk registrering og indberetning af fiskerioplysninger og om teledetektionsmetoder.

Obligatorisk (C) / Betinget obligatorisk (CIF) (*) / Valgfrit (O) (**)

C

5 Meddelelsesdato OD Dato for fremsendelse af meddelelsen (ÅÅÅÅ-MM-DD) C

6 Meddelelsestidspunkt OT Klokkeslæt for fremsendelse af meddelelsen (TT:MM

(UTC))

C

20 Grund til afvisning RE Forklaring på afvisning i fri tekst O

21

22 Rettelse COR Meddelelse, hvori modtagermedlemsstaten anmodes om at rette tidligere sendte data

DA

9.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 174/3

Obligatorisk (C) / Betinget obligatorisk (CIF) (*) / Valgfrit (O) (**)

Nr. Navn på element eller attribut Kode Beskrivelse og indhold

23 Nummer på oprindelig meddelelse RN Recordnummer på den meddelelse, der rettes (format:

AAAÅÅÅÅMMDD999999)

O

25 Nye rettede data ERS Omfatter alle relevante ERS-data, dvs. hele meddelelsen C

26

27 Kvittering RET Kvittering for modtagelse af en DAT-, DEL- eller CORmeddelelse

28 Nummer på sendt meddelelse ON Nummer på den meddelelse, der kvitteres for (format:

AAAÅÅÅÅMMDD999999)

C

30 Grund til afvisning RE Forklaring på afvisning i fri tekst O

31

32 Forespørgsel QUE Anmodning om logbogsoplysninger fra en anden medlemsstat

33 Ordrer, der skal efterkommes CD Kan være en af følgende: get_vessel_data/ get_historical_data/get_all_vessel_data

O

39 Svar RSP Svar på en QUE-meddelelse

40 ERS-meddelelse ERS Omfatter alle relevante ERS-data, dvs. hele meddelelsen O

41 Returmeddelelsesstatus RS Viser status for den modtagne meddelelse/indberetning.

Der er en liste over koder på følgende adresse: http:// ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en. htm

42 Meddelelsesnummer ON Nummer på den meddelelse, som besvares (format:

AAAÅÅÅÅMMDD999999)

43 Grund til afvisning RE Hvis svaret er negativt, angives grunden hertil. Forklaring på afvisning i fri tekst

44

C

24 Grund til rettelse RE Der er en liste over koder på følgende adresse: http://ec. europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm. Fritekstfelt

C

29 Kvitteringsstatus RS Viser status for den modtagne meddelelse/indberetning. Der er en liste over koder på følgende adresse: http:// ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en. htm

C

34 Fartøjsidentifikation - type ID Mindst et af følgende: RC/IR/XR/NA O

35 Fartøjsidentifikation - værdi IV Eksempel: O

36 Startdato SD Startdato for den periode, som der anmodes om data for

(ÅÅÅÅ-MM-DD)

CIF get_all_vessel_data

37 Slutdato ED Startdato for den periode, som der anmodes om data for

(ÅÅÅÅ-MM-DD)

38

C

C

O

L 174/4 Den Europæiske Unions Tidende 9.7.2010

Tabeloversigt over logbogs- og salgsnotaoplysninger

Nr. Navn på element eller attribut Kode Beskrivelse og indhold

45 ERS-meddelelse

46 Start på meddelelse ERS Tag, der angiver, at her starter en meddelelse i det elektroniske indberetningssystem (ERS-meddelelse)

C

48 Meddelelsesdato (recorddato) RD Dato for fremsendelse af meddelelsen (ÅÅÅÅ-MM-DD) C

49 Meddelelsesklokkeslæt (recordklokkeslæt) RT Klokkeslæt for fremsendelse af meddelelsen (TT:MM

(UTC))

50

51 Logbogsmeddelelse:LOG LOG er en logbogsmeddelelse

52 Følgende attributter specificeres En LOG-meddelelse indeholder en eller flere af følgende meddelelser: DEP, FAR, RLC, TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, INS, DIS, PNO, EOF, RTP, LAN

53 Logbogsrecord starter LOG Tag, der angiver, at her starter en logbogsmeddelelse C

54 Fartøjets EU-flåderegisternummer (CFR-nummer) IR Meddelelsen har formatet AAAXXXXXXXXX, hvor A står for en versal, der indgår i landekoden for første registreringsland i EU, og X står for et bogstav eller et tal

55 Fartøjets hovedidentifikation RC Internationalt radiokaldesignal CIF, når CFR ikke er ajourført

56 Fartøjets havnekendingsnummer XR Registreringsnummer på fartøjets side (skrog) O

57 Fartøjets navn NA Fartøjets navn O

58 Fartøjsførerens navn MA Fartøjsførerens navn (en eventuel ændring under fangstrejsen sendes i næste LOG-meddelelse)

59 Fartøjsførerens adresse MD Fartøjsførerens adresse (en eventuel ændring under fangstrejsen sendes i næste LOG-meddelelse)

60 Registreringsland FS Flagstat, hvor fartøjet er registreret. Alfa-3-ISO-landekode C

61

62 DEP: meddelelseselement Obligatorisk ved hver afsejling fra havn, sendes i næste meddelelse

63 Start på afsejlingsmeddelelse DEP Tag, der angiver, at her starter en meddelelse om afsejling fra havn

64 Dato DA Afsejlingsdato (ÅÅÅÅ-MM-DD) C

65 Klokkeslæt TI Afsejlingsklokkeslæt (TT:MM (UTC)) C

66 Havn PO Havnekode (alfa-2-ISO-landekode + trebogstavshavnekode).

Der er en liste over havnekoder (LLHHH) på følgende adresse: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_ enforcement/ers_en.htm

C

Obligatorisk (C) / Betinget obligatorisk (CIF) (*) / Valgfrit (O) (**)

C

47 Meddelelsesnummer (recordnummer) RN Meddelelsens løbenummer (format:

AAAÅÅÅÅMMDD999999)

C

C

C

C

C

DA

9.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 174/5

Obligatorisk (C) / Betinget obligatorisk (CIF) (*) / Valgfrit (O) (**)

Nr. Navn på element eller attribut Kode Beskrivelse og indhold

67 Forventet fiskeri AA Der er en liste over koder på følgende adresse: http://ec. europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm

73 Markør for sidste indberetning LR Markør, der angiver, at dette er den sidste FAR-meddelelse, der vil blive sendt (LR=1)

74 Markør for inspektion IS Markør, der angiver, at denne fiskeriindberetning blev modtaget, efter at der var foretaget inspektion om bord på fartøjet (IS=1)

75 Dato DA Den dato, for hvilken fiskeri indberettes, mens fartøjet befinder sig på havet (ÅÅÅÅ-MM-DD)

80 Undermeddelelse om redskaber GEA (Se oplysninger om underelementer og attributter til GEA) CIF ved brug af redskaber

81 Undermeddelelse om tab af redskaber GLS (Se oplysninger om underelementer og attributter til GLS) CIF, hvis foreskrevet (**)

82 Undermeddelelse om fangst (liste over...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL