Kommissionens forordning (EF) nr. 629/2004 af 2. april 2004 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1875/2003 omhandlede licitation

 
FREE EXCERPT

60080 7..7

DA

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 629/2004

af 2. april 2004

om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1875/2003 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det EuropæiskeFællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22.december 1995 om den fælles markedsordning for ris (1),,særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1875/2003 (2)blev der åbnet en licitation over restitutionen vedudførsel af ris.

(2) I overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionensforordning (EØF) nr. 584/75 (3), kan Kommissionen pågrundlag af de indgivne bud efter fremgangsmåden iartikel 22 i forordning (EF) nr. 3072/95 vedtage at fast-sætte en maksimumseksportrestitution. Ved fastsættelseaf denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel13 i forordning (EF) nr. 3072/95. Tilslagsmodtager bliverenhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger undermaksimumseksportrestitutionen.

(3) Anvendelsen af ovennævnte kriterier på den nuværendemarkedssituation for den pågældende ris medfører, atmaksimumseksportrestitutionen fastsættes til det i artikel1 nævnte beløb.

(4) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over-ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen forKorn -

UDSTEDT...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL