Skiltforskriften

Published in:FOR-1980-10-10-1
SUMMARY

Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften). (SD)

 
FREE EXCERPT

INNHOLD

Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften).

Kapittel 1. Innledning

§ 1. Innledende bestemmelser

§ 2. Gyldighet, virkeområde m.m.

Kapittel 2. Fareskilt

§ 3. Alminnelige bestemmelser

§ 4. De enkelte fareskilt

Kapittel 3. Vikeplikt- og forkjørsskilt

§ 5. Alminnelige bestemmelser

§ 6. De enkelte vikeplikt- og forkjørsskilt

Kapittel 4. Forbudsskilt

§ 7. Alminnelige bestemmelser

§ 8. De enkelte forbudsskilt

Kapittel 5. Påbudsskilt

§ 9. Alminnelige bestemmelser

§ 10. De enkelte påbudsskilt

Kapittel 6. Opplysningsskilt

§ 11. Alminnelige bestemmelser

§ 12. De enkelte opplysningsskilt

Kapittel 7. Serviceskilt

§ 13. Alminnelige bestemmelser

§ 14. De enkelte serviceskilt

Kapittel 8. Vegvisningsskilt

§ 15. Alminnelige bestemmelser

§ 16. De enkelte vegvisningsskilt

Kapittel 9. Underskilt

§ 17. Alminnelige bestemmelser

§ 18. De enkelte underskilt

Kapittel 10. Markeringsskilt m.m.

§ 19. Alminnelige bestemmelser

§ 20. De enkelte markeringsskilt m.m.

Kapittel 11. Vegoppmerking

§ 21. Alminnelige bestemmelser

§ 22. De enkelte linjer og symboler

Kapittel 12. Trafikklyssignaler og anvisning gitt av politiet

§ 23. Alminnelige bestemmelser - trafikklyssignal

§ 24. De enkelte signaler

§ 25. Anvisning gitt av politiet

Kapittel 13. Skiltmyndigheter m.m.

§ 26. Myndighet for fartsgrenser m.m.

§ 27. Myndighet for forkjørsveg, motorveg m.m.

§ 28. Myndighet for trafikkregulerende skilt

§ 29. Myndighet for andre offentlige trafikkskilt

§ 30. Myndighet for trafikklyssignal og vegoppmerking

§ 31. Overprøving av skiltvedtak m.m.

Kapittel 14. Midlertidig skilting m.m. ved varsling av arbeid og tilstelninger på offentlig veg

§ 32. Alminnelige bestemmelser

§ 33. Ansvar

§ 34. Sanksjoner

Kapittel 15. Særlige bestemmelser

§ 35. Tekniske bestemmelser (normaler) m.m.

§ 36. Vedtak, skiltregister

§ 37. Alminnelige bestemmelser om dekking av skiltutgifter

§ 38. Generelt om dekking av utgifter til serviceskilting, virksomhetsvisning og skilting ved tilstelninger

§ 39. Egenandel for serviceskilt og virksomhetsvisning med servicesymbol

§ 40. Egenandel for annen virksomhetsvisning

§ 41. Betaling av egenandel

§ 42. Ny egenandel ved endring av eksisterende skilt

§ 43. Kostnader for skilting ved tilstelninger

§ 44. Unntak fra § 38 - § 43

§ 45. Trafikkskilting for private veger

§ 46. Utfyllingsbestemmelser, unntak

§ 47. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser m.m.

Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften).

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 7. oktober 2005 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 5, § 6 og § 43, jf. delegeringsvedtak 17.

mars 1967 nr. 3462.

Kapittel 1. Innledning

§ 1. Innledende bestemmelser

1. Offentlige trafikkskilt, vegoppmerkinger og trafikklyssignaler er de skilt, oppmerkinger og signaler som fremgår av denne forskrift, med utforming,

farge og betydning som fastsatt her.

2. Det er forbudt å feste til skilt eller til annen offentlig trafikkontrollinnretning noe som ikke gjelder skiltets eller innretningens formål.

3. Definisjonene i trafikkreglene og i forskriftene om tekniske krav til kjøretøy gjelder for denne forskrift dersom ikke annet er uttrykkelig fastsatt.

Det samme gjelder bestemmelsene i trafikkreglene om hvem som regnes som kjørende og gående.

4. Denne forskrift gjelder så langt den passer også for fører av sporvogn.

§ 2. Gyldighet, virkeområde m.m.

1. Offentlig trafikkskilt, vegoppmerking og trafikklyssignal er gyldig bare når de er plassert etter vedtak av vedkommende myndighet. Offentlig trafikkskilt gjelder etter sitt innhold fra det øyeblikk det er satt opp og avdekket.

2. Offentlig trafikkskilt, vegoppmerking og trafikklyssignal gjelder for vegen i den tillatte kjøreretning og for den trafikantgruppe som de retter seg mot.

Dersom det er flere kjørefelt i kjøreretningen og offentlig trafikkskilt er plassert over midten av et kjørefelt,

gjelder skiltet bare for vedkommende felt.

Unntak fra bestemmelsene i nummeret her kan være fastsatt for enkelte skilt eller skiltgrupper.

3. Offentlig trafikkskilt kan være utført slik at skiltet kan veksle mellom to eller flere forskjellige symboler eller tekster. I slike tilfeller kan utforming og farge avvike fra det som er angitt i denne forskrift.

Kapittel 2. Fareskilt

§ 3. Alminnelige bestemmelser

1. Fareskilt varsler om særlig fare.

2. Fareskilt som nyttes til midlertidig skilting i forbindelse med vegarbeid, kan ha gul bunnfarge.

3. Fareskilt kan ha underskilt.

§ 4. De enkelte fareskilt
100.1 100.2 100 Farlig sving
102.1 102.2 102 Farlige svinger
104.1 104.2 104 Bratt bakke
106.1 106.2 106.3 106 Smalere veg
108 108 Ujevn veg
109 109 Fartshump
110 110 Vegarbeid
112 112 Steinsprut
114 114 Rasfare Skiltetvarsler om fare for ras av stein, jord, snø e.l., og at rasmaterialer kan liggepå kjørebanen.
116 116 Glatt kjørebaneSkiltet varsler om fare for glatt kjørebane på grunn av særlige forhold.
117 117 Farlig vegskulder
118 118 Bevegelig bru
120 120 Kai, strandeller ferjeleie
122 122 Tunnel
124 124 Farlig vegkryssSkiltet varsler om farlig vegkryss hvor det gjelder vanlig vikeplikt overforkjørende fra høyre.
126 126 Rundkjøring
132 132 Trafikklyssignal
134 134 Planovergangmed bom
135 135 Planoverganguten bom
136.1 136.2 136.3 136 AvstandsskiltSkiltet gir forvarsel om planovergang varslet med skilt 134 eller 135.
138.1 Enkeltsporet 138.2 Flersporet 138 Jernbanespor Skiltet angir stedet hvor jernbane eller forstadsbane krysservegen i plan.
139 139 Sporvogn
140 140 Avstand tilgangfelt
142 142 Barn Skiltetvarsler om sted på eller langs veg hvor barn ofte ferdes eller oppholder segi forbindelse med skole, barnehage, lekeplass e.l.
144 144 Syklende Skiltetvarsler om sted hvor syklende ofte krysser eller kjører ut på vegen.
146.1 146.2 146.3
146.4 146.5 146 Dyr Skiltet varsler at dyr ofte ferdes over eller langs vegen.
148 148 Møtende trafikkSkiltet varsler at kjørebanen har kjørende trafikk i begge retninger.
149 149 Kø
150 150 Fly Skiltetvarsler at fly kan fly lavt over eller nær vegen.
152 152 Sidevind Skiltetvarsler om sted hvor det ofte forekommer sterk sidevind.
154 154 Skiløpere Skiltetvarsler om sted hvor skiløpere ofte krysser vegen.
155 155 Ridende Skiltetvarsler om sted hvor ridende ofte krysser eller rir ut i vegen.
156 156 Annen fare Farensart er angitt på underskilt.

Kapittel 3. Vikeplikt- og forkjørsskilt

§ 5. Alminnelige bestemmelser

1. Vikeplikt- og forkjørsskilt regulerer vikepliktforholdene på vedkommende strekning eller sted.

2. Vikeplikt- og forkjørsskilt kan ha underskilt.

§ 6. De enkelte vikeplikt- og forkjørsskilt
202 202 Vikeplikt Skiltet angir at kjørende har vikeplikt for kjørende trafikk i begge retningerpå kryssende veg.
204 204 Stopp Skiltetangir at kjørende skal stanse helt før kjøring inn på kryssende veg eller førkryssing av planovergang, og at den kjørende har vikeplikt for kjørende trafikki begge retninger på kryssende veg eller at den kjørende skal gi fri veg forsporvogn og jernbanetog på kryssende planovergang. Stansen skal skje foranog inntil stopplinje, eller dersom stopplinje mangler, så nær den kryssende vegsom mulig.
206 206 ForkjørsvegSkiltet angir at kjørende som kommer fra sideveg eller kryssende veg, erpålagt vikeplikt med skilt 202 « Vikeplikt » eller 204 « Stopp ». Skiltetgjelder til det blir opphevet med skilt 208 « Slutt på forkjørsveg » ellerskilt 202 « Vikeplikt » eller skilt 204 « Stopp ». I kjørefelt medskilt 531 « Felt for fartsøkning » gjelder likevel trafikkreglenes bestemmelserom kjøring i slikt felt.
208 208 Slutt på forkjørsveg
210 210 ForkjørskryssSkiltet varsler om farlig vegkryss hvor kjørende fra sideveg eller kryssendeveg er pålagt vikeplikt med skilt 202 « Vikeplikt » eller 204 « Stopp ».
212 212 Vikeplikt overformøtende kjørende Skiltet angir forbud mot å kjøre inn på smal vegstrekningdersom slik kjøring medfører at møtende kjørende blir hindret.
214 214 Møtende kjørendehar vikeplikt Skiltet angir at møtende kjørende er pålagt vikeplikt med skilt212 « Vikeplikt overfor møtende kjørende ».

Kapittel 4. Forbudsskilt

§ 7. Alminnelige bestemmelser

1. Forbudsskilt angir at det gjelder et forbud på vedkommende vegstrekning eller sted, eller at tidligere angitt forbud slutter å gjelde.

2. Forbudsskilt gjelder i kjøreretningen fra der skiltet er satt opp og fram til nærmeste vegkryss, dersom ikke annet er bestemt i § 8 for de enkelte skilt.

3. Forbudsskilt kan ha underskilt.

§ 8. De enkelte forbudsskilt
302 302 Innkjøring forbudtSkiltet angir forbud mot å kjøre forbi skiltet. Sykling på fortau kan likevelforegå i samsvar med trafikkreglene.
306 Trafikkforbud
306.0 306.0 Forbudt for alle kjøretøy
306.1 306.1 Forbudtfor motorvogn
306.3 306.3 Forbudtfor traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km/t
306.4 306.4 Forbudtfor motorsykkel og moped
306.5 306.5 Forbudtfor lastebil og trekkbil
306.6 306.6 Forbudtfor syklende
306.7 306.7 Forbudtfor gående
306.8 306.8 Forbudtfor gående og syklende
306.9 306.9 Forbudtfor ridende
308 308 Forbudt fortransport av farlig gods Forbudet gjelder kjøretøy som medbringer farliggods som er nevnt i forskrift 11. november 2002 nr. 1264 om transport av farliggods på veg og jernbane.
310 310 Forbudt formotorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt
312 312 BreddegrenseForbudet gjelder kjøretøy, medregnet gods, med større bredde enn angitt.
314 314 HøydegrenseForbudet gjelder kjøretøy, medregnet gods, med større høyde enn angitt.
316 316 LengdegrenseForbudet gjelder kjøretøy eller vogntog, medregnet gods, med større lengdeenn angitt.
318 Totalvektgrense
318.1 318.1 for kjøretøy Forbudet gjelder kjøretøy hvor aktuell totalvekt...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL